דרשה לבר מצווה פרשת חיי שרה

דרשה לבר מצווה פרשת חיי שרה

בס"ד

הורים נפלאים, אורחים יקרים, ברשותכם אשא מספר מילים על פרשת השבוע, הלא היא פרשת " חיי שרה".


פרשת חיי שרה, היא הפרשה החמישית במניין פרשיות השבוע. הפרשה פותחת עם סיפור פטירתה של שרה אימנו, וקבורתה בנחלת האבות, הלוא היא מערת המכפלה. בהמשך הפרשה אנו למדים על קורות חייו של יצחק אבינו ועל סיפור שליחת עבד אברהם למצוא זיווג ליצחק בנו.


כאשר יוצא עבד אברהם למצוא את זיווגו של יצחק אבינו,הוא נושא תפילה אל השמיים, ומבקש מבורא עולם להראות לו סימן שיקבע מיהי האישה הראויה לאברהם, מייד לאחר שעבד אברהם מסיים את תפילתו, היא נענית , ואל נגד עיניו עולה דמותה של רבקה אמנו, הלא היא אשת יצחק אבינו.


סיפור זה מראה בא להראות לכל אחד ואחד מאיתנו מהי כוחה של תפילה, ומהי כוחה של האמונה. בידי כל אחד ואחד מאיתנו יש את הכוח לפנות בבקשה ובתחנונים אל הקדוש ברוך הוא. התפילות והכוח האמונה הם למעשה " כלי הנשק" החשובים ביותר העומדים לרשותו של כל יהודי ויהודי.


היום, עם הגיעי לגיל המצוות, אני למד את יסודות האמונה, ואת היכולת להרים תפילה אל המרומים ולשאת את בקשתי בפני הקדוש ברוך הוא.


בראשית תפילתי ובקשתי, אני רוצה לברך את כל קהל האורחים המיוחד הזה שטרח והגיע לחגוג יחד איתי ועם משפחתי, אברך אתכם בכל אשר חפץ ליבכם. בהמשך תפילתי אני רוצה לברך את הורי ואת בני משפחתי שיזכו לנחת ובריאות וחיים טובים ומוצלחים.


בנוסף, אני רוצה להודות ולהלל את שם השם ולפאר את שמו עם הגיעי לגיל המצוות וקבלת עול מצוות התורה הקדושה.


רבקה אימנו ויצחק אבינו שסיפור היכרותם מופיע בפרשת השבוע, מסמלים את הענווה ואת כוח האחדות בין איש לאשתו. היום עם הגיעי לגיל מצוות אאחל לכם ולי שכולנו בעזרת השם נעמוד פה עם הגיעי לגיל חופה וקידושין, ונזכה כולנו לחגוג יחדיו בדיוק כמו היום הזה.


גיל המצוות אליו אני מגיע היום מסמל את כל היופי וההדר הנמצאים בדת משה, גמילות החסדים והערבות ההדדית הם רק חלק ממאפייני היהדות לאורך כל הדורות. ביום זה, אני עומד נרגש מול כל קהל האורחים הזה ונושא את תפילתי את השמיים, שנדע כולנו להיות מאוחדים וחזקים ובעיקר בעלי אמונה בצדקת דרכנו.


היום, אני מתעטף בציצית ותפילין ומצטרף לעם היהודי היודע את סוד האמונה וכוח התפילה, עם הגיעי לגיל המצוות אני עומד נרגש אל מול כל הקהל הנפלא הזה, אל מול הוריי הגאים ובני משפחתי המאושרים ומתפלל ומאחל לכולנו שנזכה לגאולה שלמה ולימות משיח עוד בימינו אנו על פני האדמה.


הרשו לי להרים יחד איתכם כוסית לחיים ולברך שהכול נהיה בדברו!


© כל הזכויות שמורות לחברת גילן פרסום ואינטרנט בע"מ

 

דרשה לבר מצווה פרשת חיי שרה

בפרשת השבוע מסופר על בחירתה של רבקה לאישה ליצחק. כאשר העבד פוגש אותה כתוב עליה: "והנערה טובת מראה מאד…" גם על רחל ושרה מסופר על יופיין, אך עבד אברהם קובע אמת מידה אחרת למציאת האישה הראויה.

אמנם חז"ל בגמרא (תענית ד.) מבקרים את מעשהו של העבד:

"אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר. יונתן: שלושה שאלו שלא כהוגן לשניים השיבום כהוגן לאחד
השיבוהו שלא כהוגן ואלו הן: אליעזר עבד אברהם, שאול בן קיש ויפתה הגלעדי. אליעזר עבד אברהם דכתיב "והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך וגו' יכול אפילו חיגרת, אפילו סומאת, השיבוהו כהוגן ונזדמנה לו רבקה". שעבד אברהם ביקש מה' נס מקרי "הקרה נא לפני" והוא היה עלול למצוא אישה שאינה מתאימה, וזימן לו הקב"ה את רבקה שהייתה ממשפחת אברהם וגם יפה וגומלת חסדים."

ואמונם התנאי שקבע אליעזר היה נדיר, והיה עקרוני לאופייה של האישה המבוקשת כפי שמביא הרש"ר הירש בפרושו לפרשתנו:

ועולם הסימן בו ביקש אליעזר להעביר את האישה ההוגנת ליצחק, שייך לאותן מידות אופי, המהוות עד היום הזה סימן מובהק לזרע יצחק ורבקה, ואנחנו כוללים אותו בשם "גמילות חסד". אותו אהבת הבריות המוכנה להיות לעזר מיד ובכל מקום, אותה מידה שרק בשליחות בני אברהם החלה מפלסת לה נתיב במישרין ובעקיפין, גם בעולם החיצוני".

כאשר חיפשתי את מצוות גמילות חסדים בספר החינוך ובספר המצוות לרמב"ם, מצאתי שאין היא מצווה מיוחדת לעצמה, אלא היא בלולה במצות צדקה ובמצות הליכה בדרכי ה' .

ספר החינוך כותב על מצוות צדקה (מצווה תעט) :
"לעשות צדקה עם הצריר אליה בשמחה ובטוב לבב…  כי אף בעשירים גדולים, תתקיים גם כן מצות הצדקה לפעמים, כגון עשיר שהוא במקום שאין מכירים אותו… וכלל העניין שכל המהנה את חברו, בין בממון , בן במאכל, בין בשאר צרכיו, או אפילו בדברים (דבורים) טובים ניחומים בכלל מצות הצדקה הוא …"

ואמנם בפרשתנו אנו מוצאים שזהו המבחן שעשה עבד אברהם לנערה שחיפש עבור יצחק. כאשר ביקש ממנה העבד להשקותו , רבקה לא הפנתה אותו לדרכו, והלא יכלה להגיד לו : "שאב לעצמך" אלא היא ממלאת את בקשתו. ואף מעבר לזאת, באשר היא רואה את הצורך בכך, היא משקה גם את הגמלים, ואינה מבקשת שכר למרות שהאיש בא עם גמלים עמוסים כל טוב.

רוחב לב נוסף היא מגלה כאשר האיש שואל על מקום "ללון" שלפי רש"י בקשתו היא על לינת לילה אחד, ורבקה מציעה לו "מקום ללון" – להרבה לילות.

והרמב"ם בהלכות מתנות עניים (פרק י' הלכה א') אומר:
"חייבים אנו להיזהר במצות הצדקה יותר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו שנאמר: כי ידעתיו למען יצווה את בניו לעשות צדקה. ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת, אלא בצדקה שנאמר: בצדקה תכונני. ואין ישראל נגאלים אלא בצדקה שנאמר: "ציון במשפט תפדה ושביה צדקה" .

דרכים נוספות לגמילות חסדים הן במסכת מצוות הליכה בדרכי ה' כמו שאומר ספר החינוך (מצווה תרי"א) :
"שנצטווינו לעשות כל מעשינו בדרך הישר והטוב בכל כחנו ולהטות כל דברינו אשר בייננו ובין זולתנו, על דרך החסד והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך ה, וזה חפצו מבריותיו, למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הון ועל זה נאמר והלכת בדרכיו…"

ומפורטים הדברים בגמרא במסכת סוטה (דף י"ד.)
"מהו שכתוב אחרי ה' אלקהיכם תליכן? וכי אפשר לו לאדם להלך אחרי שכינה…" אלא כהלך אחר.

© כל הזכויות שמורות ליוחאי שורק - כפר עציון