דרשת בת מצווה פרשת כי תצא

ערב טוב וברוכים הבאים לכל האורחים,


ברצוני לדרוש קצת בפרשת השבוע הבאה עלינו לטובה פרשת "כי תצא".
פרשה זו היא הפרשה העשירה ביותר במצוות, וזאת גם לפי שיטת הרמב"ם המונה בה 72 מצוות או לפי שיטת ספר החינוך המונה בה 74 לפי כולם יש לנו כשמינית ממצוות התורה בפרשה זו.  613/74(72) =8~.
על פי ספר החינוך יש בפרשה 27 מצוות עשה ו47 מצוות לא תעשה.


בין שלל המצוות בפרשתנו יש מצוות שניתן להתייחס אליהם כמצוות חסד במיוחד ביחס לתקופה בה הם ניתנו. לדוגמא – היחס הניתן לשבוית מלחמה, היחס לבן האישה השנואה, מצוות הלנת שכר, מצוות הלנת התלוי, מצוות השבת אבידה, מצוות שילוח הקן ועוד.

אמנם אם נבדוק היכן מופיעה המילה "חסד" בספר דברים נגלה כי היא מופיעה  3 פעמים וכולם בהקשר של החסד שעושה הקב"ה עם שומרי מצוותיו:
1.  דברים פרק ה פסוק ט
ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו.

2.  דברים פרק ז פסוק ט
וידעת כי אלוקייך  אלהיך הוא האלוקים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור:

3.  דברים פרק ז פסוק יב
והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יקוק אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך?:

אז מה הקשר של החסד בבני האדם?
נבחן את המדרשים הבאים
במכילתא דרבי ישמעאל פרשת בשלח – על שירת הים נאמר
ואנוהו, ר' ישמעאל אומר וכי אפשר לבשר ודם להנוות לקונו אלא אנוה לו במצות אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה ציצית נאה תפילה נאה. אבא שאול אומר אדמה לו מה הוא רחום וחנון אף אתה רחום וחנון.

בקהלת רבה  פרשה ז מביא מבראשית  פרק ג':" ויעש ה' אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם" מצינו שהקב"ה גומל חסדים, מקשט כלות, מברך חתנים, מבקר חולים, וקובר מתים, מנחם אבלים".
מכאן שאנו מצווים להתנהג במידת החסד כמו שהקב"ה נוהג איתנו, ועל כן ישנן מצוות רבות המכשירות אותנו למידה זו.
דוגמא בולטת אחת היא מצוות השבת אבידה. מטבע האדם הוא לקחת את המציאות אותם הוא מוצא. מלמדת אותנו התורה כי יש להחזיר את האבדה לבעליה או להכריז עליה עד שיבוא הבעלים ובכך אנו מתקנים את מידיתנו .
דוגמא אחרונה ובזאת אסיים. בפרק  ( באיזה ספר – אולי עדיף לכתוב באיזו פרשה ולא לציין את שם הפרק ) כב' פס' ד' נאמר "לא-תראה את-חמור אחיך? או שורו, נפלים בדרך, והתעלמת, מהם:  הקם תקים, עמו"
ממצווה זו, לומד הרב עובדיה יוסף בשאלה: מכונית שאירע בה קלקול באמצע הדרך שבין עיר לעיר, והנהג שלה עומד על אם הדרך כשהוא אובד עצות, האם יש מצווה או חובה על נהגי מכוניות ותיקים הרואים בקלקולה לעצור את מכוניתם, ולהגיש במידת אפשרותם את העזרה לנהג השרוי במצוקה, הן על ידי תיקון הרכב או על ידי עצה טובה?.
ועונה הרב עובדיה שאם התקלקלה המכונית באמצע הדרך, מצווה וחובה להגיש עזרה לנוסעיה בכל מה שאפשר. ועל כל פנים יש בזה מצות גמילות חסדים. ואמרתי עולם חסד יבנה.

אני שנכנסת לעול המצוות , אנסה לנהוג במידת החסד כפי שהצגתי לכם וכולי תקווה כי אצליח לעמוד בכך.

ברצוני להודות לכל האורחים שהגיעו לשמוח בשמחתי ובמיוחד להורי שליוו ומלווים אותי על כל צעד ושעל.

תודה רבה