דרשות בר מצווה מסורתיות

חלק מדרשת בר מצווה מסורתית

צהריים טובים לכולם,

אודה לה' שביום הזה שכינתו את דרכי מאירה
לקבל מידיו בהתרגשות גדולה את עולה של תורה,
להניח תפילין כאדם בוגר, למלא תרי"ג מצוות
ולשלב תורה עם דרך ארץ ככתוב בפרקי אבות.
"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון..."

ביום המיוחד הזה בו נפתח לי שער ל?התבגרות,
אני מבקש להודות להוריי היקרים שמלווים אותי במסירות.
שמחנכים אותי ואת אחיי למוסר ואהבת הבריות,
ו?מסייעים לנו לבחור את הדרכים הישרות והערכיות.

(המשך הדרשה שמור במערכת)
כל הפרטים המזהים שונו או נמחקו על מנת לשמור על זכויות הפרט.
© עידית גילאור -  ברכה לכל אירוע
052-2228917

דרשת בר מצווה מסורתית – הנחת תפילין לבר מצווה

הורי האהובים, אורחים נכבדים, קהל קדוש!

יום זה הוא קודש עבורי בהיכנסי לעול המצוות. אני גאה להיות חלק מאומה מפוארת ולהצטרף למניין עם קדושים.
לא לחינם נחשבת הנחת התפילין לאחת המצוות החשובות בתורה. מצווה זו מקפלת בתוכה ארבעה עיקרים:
א.ראשית הווייתנו כעם שהרי אנו מניחים תפילין זכר ליציאת מצרים שנאמר: "כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים".
ב. מצוות ישוב הארץ שזכינו בה ברוך ה' בדורות האחרונים. שנאמר: והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני והחתי והאמורי כאשר נשבע לך.
ג. חינוך הבנים . "והיה כי ישאלך בנך לאמור מה זאת? ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים" ועוד נאמר: "ושיננתם לבניך ודברת בם".
ד.קבלת עול מלכות שמים: כתב רבינו יונה ז"ל (ברכות יד) בביאור מאמרם: "הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלימה, יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו היא עול מלכות שמים שלימה". טעם הדבר, מפני שבתפילין שבראש אדם משעבד לבורא יתברך הנשמה שהיא במוח, והתפילין שבזרוע אדם משעבד גופו, ומפני כך ציוו לשים אותם כנגד הלב, שהלב הוא עיקר התאוות והמחשבות, ובזה יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו. וכך נפסק גם להלכה בשולחן ערוך: יכוון בהנחתם שציוונו הקב"ה להניח ארבע פרשיות אלו, שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצריים וכו', וישעבד להקב"ה הנשמה שהיא במוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות. נמצא שמהות התפילין הוא השתעבדות שלימה לרצונו יתברך.

הרמב"ם ז"ל כתב, שכל זמן שהתפילין בראשו ובזרועו של אדם, הוא עניו וירא שמים, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה, ואינו מהרהר מחשבות רעות, אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק.
בזוהר הקדוש כתוב, שע"י התפילין האדם כובש את יצרו, וכך הוא נעשה משכן ומרכבה לו ולמלכותו יתברך. והנה, על-ידי שמלכות שמים חלה עליו, זוכה הוא עצמו להיות בבחינת "מלך". כמו שנאמר: "מלך אסור ברהטים".

בנוסף התפילין מעידות על האדם שהוא יהודי "על-פי שני עדים יקום דבר", ושני עדים יש לברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא: מילה ותפילין. אות נוסף הוא השבת, ולכן בשבת אין מניחים תפילין.

תפילין של יד מונחים על הקיבורת כנגד הלב, אך הכתוב קרא למקום ההוא "על ידך" כדי שנבין שהעיקר הוא לקשר את המחשבה עם המעשה. על-כן את האות שלפני הלב קושרים על היד, להורות כי צריך מייד לקשר מחשבת הלב עם מעשה היד, ולא תהיה מעשה הטוב בלי כוונה הראויה אל המעשה ולא מחשבה לבדה בלי מעשה.

תפילין של ראש מונחים על הראש ולא על המצח. שני סוגי עיניים יש לאדם: עיני בשר, הן מכשיר ביד היצר, ועיני השכל, המביטות למרחוק. תפילין של ראש, המונחות במקום שבו נמצא המוח, ניתנו לנו כדי שלא נביט אל מראה העיניים, המפתה אותנו לדבר עבירה, אלא אל מה שבין העיניים – עיני השכל. מי שמשתף את שני סוגי העיניים האלו יירא את ה' ויסור מרע, ולא יניח את לבו לילך אחר עיניו.
נמצא, שבעת שאנו מניחים תפילין אנו מסובבין במצוות.

שמח אני על הזכות שניתנה לי לעטור בתפארה את זרועי וראשי ולהמשיך השלשלת הארוכה והמפוארת.

קהל קדוש! מבקש אני להביע את תודתי העמוקה להורי המובילים אותי בדרך האמת, המעניקים לי חום ואהבה אני תקווה שתמיד אפאר את משפחתי בתורה ומעשים טובים.
תודה לכם שבאתם להשתתף בשמחתי.
ברוכים תהיו!

© כל הזכויות שמורות לאתר בן 13

דרשה לבר מצווה בסגנון מסורתי

דרשה בסגנון מסורתי
היום בהגיעי לגיל מצוות,
אני נוטל על עצמי עול של חובות.
לעשות את המצוות שהורנו ד',
ובאמונה גדולה אותן לקיים.
לשמור על שלושת האותות שבין הקב"ה לביננו,
השבת, ברית המילה והנחת התפילין, שצוונו.
ככתוב בפרק כ"ה, ה' במסכת אבות:
"בן שלוש עשרה למצוות"
אלה הדברים של יהודה בן תימא,
אציין מהם אחדים, רק כמה:
מהיום אני מצטרף למניין ומניח תפילין.
נדריי קיימים ואני בר מצווה ובר עונשין.
ואכן, אבי אומר לפני כולנו:
"מעונשו של זה ברוך שפטרנו".

© כל הזכויות שמורות לחברת טקסטים בחרוזים

דרשת בר מצווה מסורתית בחרוזים

ביום הזה,  החשוב והמיוחד
אני עומד כאן נרגש מעצם המעמד.
חווה במסעי נקודת ציון חשובה
אפופה בקדושה – גיל בר המצווה.
וכמו שנאמר במסכת אבות –
"בן י"ג שנים – למצוות"
וגם אני עובר היום מילדות לבגרות,
מתמימות – לפקחות ומתלות- לאחריות.
מוכן להיכנס לעולה של תורה
ולהניח תפילין באמונה גמורה,
לקיים את תרי"ג מצוות תורתנו,
ולאמץ את הנאמר במשנת אבותינו:
"אמור מעט ועשה הרבה
והוי מקבל כל האדם בסבר פנים יפות".
כך אנהג במשך שנותיי הבאות –
במוסר ודרך ארץ על פי הכתובים
ואפאר את משפחתי בתורה ומעשים טובים.
אבקש ממך רק, ריבון העולמים
שתשמור על משפחתי ועליי כל הימים.
שתפתח בפנינו את שערי הברכה
ותשמור על בריאותנו ברוב חסדך.

אני רוצה להודות היום לאימי ולאבי
באהבה והוקרה מעומק ליבי
על שהם מכוונים, תומכים ומחנכים,
ונוטעים בי שורשים של כבוד וערכים,
משמשים בחיי דוגמא ומופת
ומוליכים אותי תמיד בדרך האמת.

לפני מספר ימים כשעליתי לתורה
קראתי בבית הכנסת את פרשת ההפטרה:
פרשת "ע?ק?ב" שבה מובטחת לישראל
ברכה לעד – אם יקיימו את מצוות האל.
וכמו בכתובים – כך גם בחיינו
אנחנו מצווים לנהוג על פי מידותינו.
ביושר, בצדק ובכבוד לבני אדם,
וכך נזכה לברכת בורא עולם.

אני רוצה לאחל מכל ליבי לכולכם
שה' תמיד יהיה בעזרכם,
שיגן על כולנו מכל פגע וצרה
ויגשים תפילותינו אמן במהרה.

 © כל הזכויות שמורות לעידית גילאור

דרשת בר מצווה מסורתית פרשת וארא

חלק מדרשת בר מצווה מסורתית

שלושה שותפים הם ביצירת האדם:
אביו, אימו, ואתה – בורא עולם.
מודה אני לפניך מלך חי וקיים,
על כל הטוב שאתה מזמן לי באהבת חינם.
13 שנים חלפו מאז בראת? את דמותי,
והיום בהגיעי למצוות, אני נושא מלפניך תפילתי:
תן בי את הכוח והשמחה לצעוד בדרך כל חיי
האר את דרכי והובל אותי להגשים חלומותיי.

כשעליתי לראשונה בבית הכנסת לתורה
קראתי ברגע מרגש את פרשת "וארא".
גם כשפרעה מבין את גדולת הכוח האלוקי בשמים,
הוא מקשה את לבו אל מול המכות שבאות על מצרים.
מהפרשה אני מבין את עוצמת ערך אמונת האדם,
ואת החירות והגאולה כערכים חשובים ליחיד ולעם.

בדיוק לפני שלוש עשרה שנה, בשבת חורפית של טבת,
הגעתי לעולם כ"ילד טוב ירושלים" חובב שינה טובה ושקט.
כבר מגיל קטן התבלטתי בכושר הסדר ובאופי המאורגן,
והיום, יותר מתמיד, הכל אצלי בראש מתוזמן ומתוכנן.

(המשך הדרשה שמור במערכת)
כל הפרטים המזהים שונו או נמחקו על מנת לשמור על זכויות הפרט.
© כל הזכויות שמורות לעידית גילאור –  ברכה לכל אירוע
052-2228917