דרשה לבר מצווה פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן היא פרשה עשירה וגדושה בכל ענייני התורה.
המילה "ואתחנן " בגמטריה שווה למילה "שירה" (זאת אומרת 515).

אומר המדרש שהתחינה, התפילה שאנחנו מתפללים, היא כמו השירה של המלאכים.
אני אינני מלאך, ואסתפק בניסיון לפרש פסוק אחד מהתורה.

כתוב: "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו" (דברים ג' כ"ח).
מה פירוש "וחזקהו ואמצהו"?

אומרת הגמרא (ברכות ל"ב: ):
ארבעה דברים צריכים חיזוק ואילו הן : תורה ומעשים טובים, תפילה ודרר ארץ.
תורה ומעשים טובים מנין ? שנאמר: "רק חזק ואמץ מאוד לשמור ולעשות ככל התורה".
חזק- בתורה, ואמץ- במעשים טובים.
תפילה מנין? שנאמר: "קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה'".
דרך ארץ מנין? שנאמר: "חזק ונתחזק בעד עמנו".

תורה
חכמינו אמרו "שאלמלא לא קיבלו ישראל את התורה, לא נבראו שמים וארץ, מכיוון
שכך חייב כל אחד מישראל ללמוד תורה כפי יכולתו ."
הגמרא אומרת: (בנידה ע':) מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וימעט בסחורה ויבקש רחמים.
הגמרא בסנהדרין כותבת (צ"ט: ): "כל הלומד תורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ושל מטה, ומגן על כל העולם כולו, וכאילו בנה תלטרין של מעלה ושל מטה, ומקרב את הגאולה."

מעשים טובים
עיקר התורה הוא לשם מעשה כמו שכתוב: "הלומד על מנח לעשות".

תפילה
אמר רבי אלעזר בן יעקב: יפה שעה אחת בתפילה יותר ממעשים טובים (ברכות ל"ב) שבשביל כל מעשיו של משה לא נאמר לו עלה ראש הפסגה וכאן נאמר עלה. וכמו שאומר התנחומה: "על ידי התפילה יכול לשנות את המזל"

דרך ארץ
אומר רש"י על הברייתה, שקראתי למעלה ארבעה דברים צריכים חיזוק. מה זה חיזוק? שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו.
ובמה צריך חיזוק? רש"י במקום מסביר: אם אומן הוא, לאומנתו. אם סוחר הוא, לסחורתו . אם איש מלחמה הוא, למלחמתו. יפה לו לאדם שיעסוק בתורה וגם במלאכה, לפי שאי אפשר לו בלא מזונות. ואם לאו, מלסטם את הבריות ומשכח את תורתו.

אני יודע שבארבעה דברים הללו אני עדיין צריך חיזוק, אבל יש מקום להודות להורי שנתנו לי את הכלים להמשיך ולהתחזק בהם.

אני רוצה להודות לסבים וסבתות שבאו מחו"ל, לכל האורחים, ולכל החברים שמשתתפים בחגיגתי .

יהי רצון מלפניך שתתן לי כוח לחזק את ארבעת היסודות שנאמרו למעלה.